A Liberation Army soldier / Chiến sĩ quân giải phóng


1974
27 x 20 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Nguyen Huu Ky.
The title of the cannon eyes of Quang Tri citadel.

--

Đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ.
Danh hiệu đôi mắt pháo thành Quảng trị.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.