A break moment in the base / Phút giải lao trong căn cứ


1978
13 x 20 cm
Chu Thảo
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.