A young girl in Loc Tan (Loc Ninh) / Cháu bé ở Lộc Tấn (Lộc Ninh) 


1973
24 x 17.5 cm
Chu Thảo
War sketchesGirl named Tran Le Thanh.
Loc Tan Jul. 73.

--

Cháu Trần Lê Thanh.
Lộc Tấn 7.73.Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.