Aliansyah Caniago


Aliansyah Caniago (b.1987, Indonesia) is a visual and performance artist whose work often takes a socially engaged or activist perspective. Since studying painting at the Bandung Institute of Technology Faculty for Art and Design he has participated in multiple international performance art workshops across Asia and Europe. He is known for interventions and site-specific projects that seek to incorporate art within society, using public spaces to enable audience participation. Aliansyah is a co-founder of the artist collective space Ruang Gerilya in Bandung, Indonesia, which functions as a platform for artists interested in experimentation, process and research. He is a winner of the Bandung Contemporary Art Award. In 2018, Aliansyah joined the MoT+++ collective in Ho Chi Minh City, Vietnam. 

--

Aliansyah Caniago (sn.1987, Indonesia) là một nghệ sĩ thị giác và trình diễn với các tác phẩm thể hiện quan điểm đấu tranh xã hội. Từ khi còn học ngành hội hoạ ở Khoa Mỹ thuật và Thiết kế ở Viện Công nghệ Bandung, anh đã tham dự rất nhiều workshop nghệ thuật trình diễn quốc tế ở châu Á và châu Âu. Phần nhiều tác phẩm của anh là những dự án mang tính đặc thù nơi chốn, đưa ra những can thiệp nhằm tích hợp nghệ thuật vào xã hội thông qua việc sử dụng không gian công cộng làm nơi kích thích khán giả tham gia. Aliansyah là người đồng sáng lập không gian nghệ thuật (artist collective space) Ruang Gerilya ở Bandung, Indonesia, với mục đích tạo ra sân chơi cho các nghệ sĩ quan tâm đến quá trình thử nghiệm và nghiên cứu. Anh đã thắng giải thưởng Nghệ thuật Đương đại Bandung. Trong năm 2018, Aliansyah gia nhập tập thể MoT+++ ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.