Alisa Chunchue


Alisa Chunchue (b.1991, Thailand) has a keen interest in the human body as a testimony to our collective anxieties about health and the invisible substances absorbed in our internal systems. Through her artistic practice she investigates the body’s organs and parts, as well as its medical treatments and procedures. She draws on the inherent nature of each chosen material she works with - be it synthetic or liquid - to exhume its unique essence, emphasising her deep physical exploration of the body to its molecular level. Past exhibitions have featured at Museum Fridericianum and Haus der Kulturen der Welt in Germany, and the Bangkok Art and Culture Centre, S.A.C Subhashok The Arts Centre and The Ferry Gallery in Thailand. In 2019 she was selected to be a Season 1 resident at  A. Farm international art residency in Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

Alisa Chunchue (sn.1991, Thái Lan) dành sự quan tâm đặc biệt tới cơ thể người, như một lời chứng cho mối lo âu chung của nhân loại về sức khoẻ và những chất vô hình mà hệ cơ quan bên trong của chúng ta hấp thụ hàng ngày. Qua thực hành nghệ thuật của mình, cô xem xét các bộ phận nơi cơ thể, cũng như quá trình vận hành và chữa trị của từng cơ quan. Dựa trên từng chất liệu mình sử dụng (dạng hợp chất hay dạng lỏng), cô truy nguyên bản chất riêng biệt của mỗi loại, qua đó đào sâu quá trình khám phá cơ thể đến tầng phân tử. Cô từng triển lãm ở Museum FridericianumHaus der Kulturen der Welt ở Đức, Bangkok Art and Culture Centre, S.A.C Subhashok The Arts Centre, và The Ferry Gallery ở Thailand. Trong năm 2019, cô được chọn trở thành nghệ sĩ lưu trú Mùa 1 trong chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm ở TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.