Ambush on the battlefield / Phục kích trên trận địa


1974
24 x 32 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Nguyen Ben, the Cuu Long delegation, was an excellent staunch gunner in the Cai So battle_ Kien Phong.

--

Đồng chí Nguyễn Bền, đoàn Cửu Long, xạ thủ trung kiên xuất sắc trong trận Cái Sơ _ Kiến Phong.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.