Aunt Nam, Mum Hai / Thím 5, Má 2


1974
21 x 29 cm
Chu Thảo
War sketchesAunt Nam, Mum Hai, mothers of soldiers who were devoted to the revolution.
Selling land to raise troops.
Sam Bua Ward, K.Tuong District

--

Thím 5, Má 2, những người mẹ bộ đội hết lòng với cách mạng.
Bán đất nuôi quân.
Ấp Săm Bua, K.Tường.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.