Bùi Duy Khánh


Bùi Duy Khánh (b. 1972, Hai Phong, Vietnam) is a self-taught painter whose works can be found in collections such as the Thai Karbi, Chiang Mai Thailand, the Hue Museum of Fine Arts and the Ho Chi Minh Museum of Fine Arts. He has taken part in many exhibitions in Vietnam and overseas. He has mastered the use of watercolours and is renowned by his costal scenes. He is a member of Vietnam Fine Arts Association.

--

Bùi Duy Khánh (sn. 1972, Hải Phòng, Việt Nam) là một họa sĩ tự học, có tác phẩm nằm trong các bộ sưu tập như Thái Lan Karbi, Chiang Mai Thái Lan, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Anh đã tham gia nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam và nước ngoài. Anh ấy đã sử dụng thành thạo màu nước và nổi tiếng với những hình ảnh khung cảnh ven đường bờ biển của mình. Anh là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.