OPEN-CALL: CURATORIAL PROPOSALS FOR CONTEMPORARY ART EXHIBITION IN VIETNAM


[Tiếng Việt bên dưới]
   
Deadline:  30 December 2021  

Nguyen Art Foundation (NAF) invites curators to submit proposals for NAF’s next exhibition in Vietnam. The proposals should consider a creative approach to curatorial research and respond to contemporary issues or concerns.


Established in 2018, NAF was born from a desire to support the artistic community of Vietnam. The foundation aims to expand the possibilities for contemporary art in Vietnam by facilitating global exchange that enriches not only individual practices but engages the overall growth of the Vietnamese art scene.

Mission: The exhibition aims to bring the Vietnamese community closer to Vietnamese art and culture and showcase different artists. With NAF’s emphasis on bridging education and art, this exhibition is no different. Curators are encouraged to combine educational aspects to the exhibition for the purpose of educating students about art and curation. Bearing the promotion of art culture and education in mind, NAF’s exhibition aims to make an impact in the Vietnamese art community.

The exhibition will take place from May 2022 until December 2022 at the two dedicated Art Spaces of EMASI Schools in Ho Chi Minh City, Vietnam.

WHO CAN APPLY
●    Emerging and established curators (individuals or collectives) knowledgeable in contemporary art;
●    Curators with an understanding of the social, political, and historical context of Vietnam and its contemporary art;
●    Curators who can embed education into the exhibition; curators must align with NAF’s educational vision;
●    Curators are not required to be based in Vietnam but must be available to work remotely and plan, set up, and speak in the exhibition opening remotely;
●    Curators who are fluent in English or Vietnamese.

WHAT TO CONSIDER IN YOUR PROPOSAL
●    The majority of the selected artworks are required to be selected from the collection of the Nguyen Art Foundation;
●    A mix of different mediums: photo, film, installation, paintings, performances, etc;
●    The proposed exhibition must not have been presented before;
●    The proposal may include plans for an educational program. These include artist/curator talks, panel discussions, workshops for students, etc.

SELECTION PROCESS
Selection will be based on the artistic and intellectual merit of application as well as the feasibility of presenting the show between May and December 2022. Shortlisted applicants will be contacted to refine their proposals or answer specific questions from the selection panel about their projects. The successful proposal will be announced by February 2021.

SELECTION PANEL
●    Quynh Nguyen, Founder of NAF
●    Christopher Moore, Publisher of Rian Dian Art Magazine
●    Alessandra Dias, Independent Art Producer

COMPENSATION
The successful proposal will receive the equivalent of USD 5,000 (five thousand American dollars) as a curator’s fee. The Nguyen Art Foundation will cover all other costs related to the project’s installation, promotion, and educational program.

SUBMISSION REQUIREMENTS
Applicants must submit the following documents in PDF.
●    A 100-word summary of the proposed project;
●    A detailed statement about the concept of the exhibition (no longer than 500 words);
●    A list of proposed artists and artworks;
●    CV of the curator(s) highlighting relevant projects;
●    A draft budget;

○      Shortlisted candidates will be required to present a detailed budget.

Applications should be emailed to nguyenartfoundation@gmail.com with the subject ‘Open Call - Exhibition Proposal’ by 30 December 2021. A complete list of the collection can be provided upon application.

Link to introduction to NAF collection: https://bit.ly/3E1AG4e

DETAILED SCOPE OF THE JOB
●    Develop a curatorial proposal for a two-chapter exhibition at two Art Spaces;
●    Create a vision for selecting artists and their artwork;
●    Develop an educational program for students; coordination of students’ participation, organizing events, and promotion;
●    Create the layout and design for the two-chapter exhibition;
●    Execute and develop the two-chapter exhibition;
●    Develop wall text, artworks tags, and other relevant materials for the exhibition;
●    Create content for exhibition catalog (curatorial statement, artists bios, etc);
●    Accompany installation of artworks;
●    Prepare speech and program for the exhibition opening.
 

OPEN-CALL: ĐỀ XUẤT TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI TẠI VIỆT NAM

Hạn cuối: 30 tháng 12 năm 2021

Nguyễn Art Foundation (NAF) trân trọng mời các giám tuyển gửi đề xuất cho trưng bày tiếp theo của NAF tại Việt Nam. Các đề xuất nên hướng đến cách tiếp cận sáng tạo đối với việc nghiên cứu giám tuyển và đáp lại các vấn đề hoặc mối quan tâm đương đại.

Được thành lập vào năm 2018, NAF ra đời với mong muốn hỗ trợ cộng đồng nghệ thuật Việt Nam. Chúng tôi hướng đến việc tạo thêm điều kiện phát triển cho nghệ thuật đương đại Việt Nam bằng cách giao lưu toàn cầu, làm phong phú thêm không chỉ các thực hành mang tính cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nền nghệ thuật nước nhà.

Sứ mệnh: Trưng bày nhằm đưa cộng đồng Việt Nam đến gần hơn với nghệ thuật, văn hóa Việt Nam và phần nào đưa các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Với mục tiêu chính là tạo sự kết nối giữa giáo dục và nghệ thuật, trưng bày lần này của NAF cũng gắn liền với mục đích này. Các giám tuyển được khuyến khích kết hợp các khía cạnh giáo dục vào trưng bày nhằm giáo dục học sinh về nghệ thuật và giám tuyển. Mang ý nghĩa quảng bá văn hóa nghệ thuật và giáo dục, dự án trưng bày của NAF nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng nghệ thuật Việt Nam.

Trưng bày dự kiến diễn ra từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022 tại hai Không gian Nghệ thuật của Trường EMASI ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
●    Các giám tuyển trẻ và các giám tuyển có kinh nghiệm (cá nhân hoặc tập thể) am hiểu nghệ thuật đương đại;
●    Giám tuyển có kiến thức về bối cảnh xã hội, chính trị, lịch sử và nghệ thuật đương đại của Việt Nam;
●    Giám tuyển có thể lồng ghép yếu tố giáo dục vào trưng bày; tầm nhìn của giám tuyển phải phù hợp với tầm nhìn giáo dục của NAF;
●    Giám tuyển không bắt buộc ở Việt Nam nhưng phải có mặt để làm việc từ xa và lập kế hoạch, làm việc, phát biểu trong buổi khai mạc trưng bày từ xa;
●    Giám tuyển cần thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

NHỮNG HẠNG MỤC CẦN CÓ TRONG ĐỀ XUẤT
●    Phần lớn các tác phẩm được chọn phải có trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation;
●    Nên có sự kết hợp của các chất liệu khác nhau: ảnh, phim, sắp đặt, tranh vẽ, biểu diễn, v.v.
●    Đề xuất chưa từng được trình bày trước đây
●    Đề xuất có thể bao gồm kế hoạch cho chuỗi chương trình giáo dục đi kèm trưng bày, có thể bao gồm các cuộc nói chuyện của nghệ sĩ / giám tuyển, thảo luận nhóm, hội thảo cho sinh viên, v.v.

QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN
Việc lựa chọn sẽ dựa trên giá trị nghệ thuật, sự sáng tạo, tính khả thi của việc tổ chức trưng bày trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022. Các ứng viên được chọn sẽ được liên hệ để tinh chỉnh đề xuất của mình hoặc trả lời các câu hỏi cụ thể từ hội đồng tuyển chọn về dự án của họ. Đề xuất thành công sẽ được công bố vào tháng 2 năm 2021.

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN
●    Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập NAF
●    Christopher Moore, Nhà xuất bản Tạp chí Nghệ thuật Rian Dian
●    Alessandra Dias, Nhà sản xuất nghệ thuật độc lập

CHI PHÍ GIÁM TUYỂN
Đề xuất thành công sẽ nhận được số tiền tương đương 5.000 USD (năm nghìn đô la Mỹ) làm phí giám tuyển. Nguyễn Art Foundation sẽ chi trả tất cả các chi phí khác liên quan đến việc lắp đặt, quảng bá và chuỗi chương trình giáo dục của dự án.

YÊU CẦU NỘP ĐƠN
Ứng viên phải nộp các tài liệu sau đây dưới dạng PDF.
●    Bản tóm tắt khoảng 100 từ giới thiệu về đề xuất;
●    Bản kế hoạch chi tiết về ý tưởng trưng bày (không dài hơn 500 từ);
●    Danh sách các nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật được đề xuất;
●    CV của giám tuyển, trình bày rõ các dự án có liên quan;
●    Dự thảo ngân sách;  

○ Các ứng viên được chọn cần trình bày dự toán chi phí chi tiết.

Đơn đăng ký xin gửi qua email đến nguyenartfoundation@gmail.com với tiêu đề ‘Open Call - Đề xuất trưng bày’ trước ngày 30 tháng 12 năm 2021. Danh sách đầy đủ của bộ sưu tập có thể được cung cấp khi giám tuyển nộp đơn.

Danh sách bộ sưu tập của NAF: https://drive.google.com/file/d/1G4H_x-JNSabMoJaQrLS29KM2PjvLw6Ks/view?usp=sharing

CHI TIẾT CÔNG VIỆC
●    Xây dựng đề xuất cho trưng bày hai Chương tại hai Không gian nghệ thuật;
●    Xây dựng tầm nhìn cho việc lựa chọn nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật của họ;
●    Xây dựng chương trình giáo dục cho học sinh; điều phối sự tham gia của sinh viên, tổ chức các sự kiện và quảng bá;
●    Thiết kế bố cục và thiết kế cho trưng bày hai Chương;
●    Thực hiện và phát triển trưng bày hai Chương;
●    Xây dựng văn bản trên tường, label của tác phẩm và các tài liệu liên quan khác;
●    Tạo nội dung cho catalog (lời dẫn của giám tuyển, tiểu sử nghệ sĩ, v.v.);
●    Theo dõi việc trưng bày các tác phẩm
●    Chuẩn bị bài phát biểu và chương trình cho buổi khai mạc trưng bày.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.