Comrade Dieu Tam / Đồng chí Điểu Tâm


1969
27 x 20 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Dieu Tam.
Regiment 671 Truong Son.

--

Đồng chí Điểu Tâm.
Đoàn 671 Trường Sơn.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.