Comrade Fao / Đồng chí Fáo


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesUt Van, Gunners number 1, mortar 82.
Comrade Fao, 1st Battalion, Dong Khoi Regiment, Ben Tre province.
Soldier emulation military zone II 1973.

--

Út Vân, Fáo thủ số 1, cối 82.
Đồng chí Fáo, binh Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre.
Chiến sỹ thi đua quân khu II 1973.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.