Đỗ Thanh LãngBorn in 1986 in Ho Chi Minh City, Do Thanh Lang studied painting at the Ho Chi Minh City Fine Arts University. His work has been shown in a number of group exhibitions in Vietnam and regionally such as Salt of the Jungle, Korea Foundation Gallery, Seoul, Korea; Modern Wind, HCMC Fine Arts Association; My Eldest Sister, San Art; Fall, Café Tram; Out of Nowhere, and Out of Museum, Sao La; Art Walk, numerous venues in HCMC; Chung, PongDang Gallery, and Lunar Breccia, Alluvium,song of the cicada among the summer poppies, Hopscotch and NGUCHONOBAY(curated by Sao La) at Galerie Quynh.

Do has also participated in Spot Art Singapore 2014 at ARTrium@MCI, Singapore, and undertaken the The Brownian Movement residency programme at Heritage Space in Hanoi.

Do lives and works between Hanoi and Ho Chi Minh City.


--


Sinh năm 1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Thanh Lãng học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Tác phẩm của anh đã được trưng bày ở nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và trong khu vực, như Muối Rừng, triển lãm Việt Nam–Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc; Modern Wind, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Chị Tôi, Sàn Art; Fall, Cafe Trầm; Trên Trời Rơi XuốngNgoài Lề Bảo Tàng, Sao La; Dạo Bước Nghệ Thuật, nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh; Chung, PongDang Gallery; và Dăm Kết Mặt Trăng, Bồi Tích, bài ca ve sầu giữa anh túc mùa hạ, Lò Cò NGUCHONOBAY(giám tuyển bởi Sao La), Galerie Quỳnh.

Đỗ Thanh Lãng cũng đã tham gia Spot Art Singapore 2014 tại ARTrium@MCI, Singapore và chương trình nghệ sĩ lưu trú Chuyển động Brown tại Heritage Space ở Hà Nội.

Đỗ Thanh Lãng sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Note 3


2019
Painting
Acrylic on canvas and PVC transparent sheet
31 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art

Since 1998, Nguyễn Mạnh Đức and artist-curator Trần Lương cofounded Nhà Sàn as the art space for contemporary art which presents new mediums such as performance, installation, video.

Exhibition Initial by Trần Lương
Performance artist Trương Tân
At Nhà Sàn anh Đức in 2000


--

2019
Họa phẩm

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa  PVC trong suốt
31 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

Từ năm 1998, Nguyễn Mạnh Đức và nghệ sĩ-giám tuyển Trần Lương đã đồng sáng lập Nhà Sàn như một không gian nghệ thuật dành cho nghệ thuật đương đại, nơi giới thiệu những chất liệu mới như trình diễn, sắp đặt, video.

Triển lãm Initial của Trần Lương
Nghệ sĩ trình diễn Trương Tân
Tại Nhà Sàn anh Đức năm 2000

Note 5


2019
Painting
Acrylic on canvas and PVC transparent sheet
30.5 x 40 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art

Since 2003 every 5 years Nhà Sàn organize its anniversary to look back on history of working process, development and future orientation. In 2003, Nhà Sàn celebrated its 5th year anniversary with multimedia exhibition 'Room-Zoom' with the participation of Nha San’s first generation of avant-garde artists, curated by Truong Tan.

Concert No Where Folk by Nguyen Van Cuong, Son X, Quach Dong Phuong and Nguyen Manh Hung at Nha San 5th anniversary in 2003.


--

2019
Họa phẩm

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa  PVC trong suốt
30.5 x 40 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

Kể từ năm 2003, cứ 5 năm Nhà Sàn lại tổ chức lễ kỷ niệm để nhìn lại lịch sử quá trình hoạt động, phát triển và định hướng tương lai. Năm 2003, Nhà Sàn kỷ niệm 5 năm thành lập với triển lãm đa phương tiện 'Room-Zoom' với sự tham gia của thế hệ nghệ sĩ avant-garde đầu tiên của Nhà Sàn, do Trương Tân giám tuyển.

Buổi biểu diễn nhạc No Where Folk của Nguyễn Văn Cường, Sơn X, Quách Đông Phương và Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Nhà Sàn vào năm 2003.

Note 8


2019
Painting
Acrylic on canvas and PVC transparent sheet
30.5 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art

Since the closure of Nhà Sàn Studio in 2011, following the spirit of artistic creativity and freedom, the young generation of artists re-activated Nhà Sàn by a series of mobile and guerrilla projects in public space as well as large scale projects with international institutes in Vietnam and abroad. In 2013 the group formed “Nhà Sàn Collective”, dedicated to examining traditional, local and global socio-political contexts and history. Nhà Sàn Collective supports each other in pushing the boundaries of expression in Vietnam as well as seeks and nurtures other young artists in the community with or without a physical space.

Exhibition Destruo was the first show at Nhà Sàn Collective’s first space in Zone 9 in 2013. The show was curated by guest artist Phan Thao Nguyen, presenting art works by Hyounsang, Anahita Ghazvinizadeh, Phan Thao Nguyen, Truong Cong Tung.

The Mattress by Phan Thao Nguyen and Blind Map by Truong Cong Tung.


--

2019
Họa phẩm

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa  PVC trong suốt
30.5 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

Kể từ khi Nhà Sàn Studio đóng cửa vào năm 2011, theo tinh thần tự do và sáng tạo nghệ thuật, thế hệ nghệ sĩ trẻ đã tái kích hoạt Nhà Sàn bằng một loạt các dự án di động, không báo trước trong không gian công cộng cũng như các dự án quy mô lớn với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Năm 2013, nhóm đã thành lập “Nhà Sàn Collective”, chuyên nghiên cứu lịch sử và bối cảnh chính trị - xã hội truyền thống tại địa phương và trên toàn cầu. Nhà Sàn Collective hỗ trợ lẫn nhau trong việc thúc đẩy ranh giới thể hiện trong thực hành nghệ thuật ở Việt Nam cũng như tìm kiếm và nuôi dưỡng các nghệ sĩ trẻ khác trong cộng đồng dù có hay không một không gian làm trụ sở.

Triển lãm Destruo là buổi trình diễn đầu tiên tại không gian đầu tiên của Nhà Sàn Collective ở Zone 9 vào năm 2013. Chương trình do nghệ sĩ khách mời Phan Thảo Nguyên giám tuyển, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Hyounsang, Anahita Ghazvinizadeh, Phan Thảo Nguyên, Trương Công Tùng.

The Mattress của Phan Thảo Nguyên và Blind Map của Trương Công Tùng.

Untitled / Không đề


2020
Painting
Oil, acrylic, and epoxy resin on canvas
120 x 120 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art
--

2020
Họa phẩm

Sơn dầu, sơn acrylic, và nhựa resin trên toan
120 x 120 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.