Đỗ Thanh LãngBorn in 1986 in Ho Chi Minh City, Do Thanh Lang studied painting at the Ho Chi Minh City Fine Arts University. His work has been shown in a number of group exhibitions in Vietnam and regionally such as Salt of the Jungle, Korea Foundation Gallery, Seoul, Korea; Modern Wind, HCMC Fine Arts Association; My Eldest Sister, San Art; Fall, Café Tram; Out of Nowhere, and Out of Museum, Sao La; Art Walk, numerous venues in HCMC; Chung, PongDang Gallery, and Lunar Breccia, Alluvium,song of the cicada among the summer poppies, Hopscotch and NGUCHONOBAY(curated by Sao La) at Galerie Quynh.

Do has also participated in Spot Art Singapore 2014 at ARTrium@MCI, Singapore, and undertaken the The Brownian Movement residency programme at Heritage Space in Hanoi.

Do lives and works between Hanoi and Ho Chi Minh City.


--


Sinh năm 1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Thanh Lãng học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Tác phẩm của anh đã được trưng bày ở nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và trong khu vực, như Muối Rừng, triển lãm Việt Nam–Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc; Modern Wind, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Chị Tôi, Sàn Art; Fall, Cafe Trầm; Trên Trời Rơi XuốngNgoài Lề Bảo Tàng, Sao La; Dạo Bước Nghệ Thuật, nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh; Chung, PongDang Gallery; và Dăm Kết Mặt Trăng, Bồi Tích, bài ca ve sầu giữa anh túc mùa hạ, Lò Cò NGUCHONOBAY(giám tuyển bởi Sao La), Galerie Quỳnh.

Đỗ Thanh Lãng cũng đã tham gia Spot Art Singapore 2014 tại ARTrium@MCI, Singapore và chương trình nghệ sĩ lưu trú Chuyển động Brown tại Heritage Space ở Hà Nội.

Đỗ Thanh Lãng sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.