Đỗ Thanh Lãng


Đỗ Thanh Lãng (b.1986) graduated from the Ho Chi Minh City University of Fine Arts. He lives and works in Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam. Lang is a member of Sao La Collective and a Co-founder of Cù Rú.

--

Đỗ Thanh Lãng (sn. 1986) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam. Lãng là thành viên của Sao La và đồng sáng lập của Cù Rú.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.