Đàm Đăng Lại


Đàm Đăng Lại (b.1973, Vietnam) is a sculpture and fine artist from the Phu Tho province in northern Vietnam. He studied in Hue, Vietnam’s central region, graduating in painting from the Hue College of Art in 1995, and then later in sculpture, in 2000. He is a member of the Vietnamese Fine Arts Association, exhibition in their 2000 exhibition in Hanoi. After graduation, Đàm Đăng Lại moved to Japan where he now lives and works. He continues to exhibit in both Vietnam and Japan.

--

Đàm Đăng Lại (sn.1973, Việt Nam) là một nhà điêu khắc và nghệ sĩ quê ở Phú Thọ. Anh theo học ngành Hội hoạ ở Đại học Mỹ thuật Huế năm 1995, và sau đó là ngành Điêu khắc năm 2000. Anh là thành viên của Hội Mỹ thuật và từng tham gia vào triển lãm của Hội tại Hà Nội vào năm 2000. Sau khi tốt nghiệp, Đàm Đăng Lại chuyển đến Nhật Bản nơi anh hiện sống và làm việc. Các tác phẩm của anh tiếp tục được trưng bày ở cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.