Đỗ Thị Ninh


Đỗ Thị Ninh (b. 1947) graduated from Hanoi's Vietnam College of Fine Arts in 1966 and is part of the generation of artists who emerged in the early 1980s and began to rebel against what they perceived as the superficiality, lack of personality and dogmatic formulas of mainstream art. They sought new outlets and directions for Vietnamese painting, and seem to have succeeded in persuading the authorities to accept diversity and individual freedom in artistic creation. She joined Mỹ Thuật [Fine Art] magazine team under editor-in-chief Nguyễn Quân during the brief period in which the magazine shifted its focus from articles about war heroes, the Khóa Kháng Chiến (Resistance class) and Soviet Socialist Realism to publishing critical artistic discourse oriented toward modernist internationalism. Đỗ Thị Ninh is known for her lacquer and oil paintings depicting Vietnamese landscapes, and little has been written about her experience as a wartime sketch artist. In 1971 she was sent to the central Quảng Bình province to practise sketching young soldiers who were being trained before heading south on the Ho Chi Minh Trail.

--

Đỗ Thị Ninh (sn. 1947) tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam Hà Nội năm 1966, thuộc thế hệ họa sĩ nổi lên vào đầu những năm 1980 và bắt đầu nổi loạn chống lại những gì họ cho là hời hợt, thiếu cá tính và công thức giáo điều của nghệ thuật chính thống. Họ tìm kiếm những hướng đi mới cho hội họa Việt Nam, và dường như đã thành công trong việc thuyết phục nhà cầm quyền chấp nhận sự đa dạng và tự do cá nhân trong sáng tạo nghệ thuật. Bà tham gia nhóm tạp chí Mỹ Thuật [Fine Art] dưới quyền tổng biên tập Nguyễn Quân. Trong một thời gian ngắn tạp chí chuyển trọng tâm từ các bài viết về các anh hùng chiến tranh, Khóa Kháng Chiến (Giai cấp kháng chiến) và Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Xô Viết hiện thực sang xuất bản phê bình diễn ngôn nghệ thuật hướng tới chủ nghĩa quốc tế chủ nghĩa hiện đại. Đỗ Thị Ninh được biết đến với những bức tranh sơn mài và sơn dầu miêu tả phong cảnh Việt Nam, và ít được biết đến với tư cách là một họa sĩ ký họa thời chiến. Năm 1971, bà được cử vào tỉnh Quảng Bình miền Trung để dạy vẽ phác thảo cho các chiến sĩ trẻ huấn luyện trước khi vào Nam trên đường mòn Hồ Chí Minh.


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.