Đoàn Xuân Tặng


Đoàn Xuân Tặng (b. 1977, Nam Dinh, Vietnam) graduated from the Faculty of Painting, Hanoi University of Fine Arts (now renamed Vietnam University of Fine Arts) in 2001. Since the first solo exhibition in 2009 he has pursued subjects related to mountainous culture and landscape. With the observational eyes of an ethnologist researching the Northwest mountainous region, Đoàn Xuân Tặng paintings are both field documentary and highly expressive, giving viewers a world of highland at the same time. Lyrical, poetic, both vibrant and brilliant, his works have appeared in many group and individual exhibitions in Vietnam, Hong Kong, Singapore, Korea, Dubai, the US and are can be found in collections in Vietnam and overseas.

--

Đoàn Xuân Tặng (sn. 1977, Nam Định, Việt Nam) tốt nghiệp Khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay đổi tên thành Đại học Mỹ thuật Việt Nam) năm 2001. Kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên vào năm 2009, anh đã theo đuổi các chủ đề liên quan đến văn hóa và cảnh quan miền núi. Với con mắt quan sát của một nhà dân tộc học nghiên cứu về miền núi Tây Bắc, những bức tranh của Đoàn Xuân Tặng vừa là tư liệu hiện trường, vừa mang tính biểu cảm cao, đồng thời mang đến cho người xem một thế giới vùng cao. Vừa trữ tình, vừa thơ mộng, vừa sôi động và rực rỡ, các tác phẩm của anh đã xuất hiện trong nhiều triển lãm nhóm và cá nhân ở Việt Nam, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Mỹ và có thể tìm thấy trong các bộ sưu tập ở Việt Nam và nước ngoài.

--

Studio Visit with Đoàn Xuân Tặng


Quynh Nguyen, Founder of The Nguyen Art Foundation, visited Doan Xuan Tang in his Hanoi studio on 16 November 2021. In this video, Doan Xuan Tang talks about his endless fascination with life in the highlands, how its people and sceneries have been his main source of inspiration since university days, and how he uses abstraction as a way to metaphorically capture the fast paced changes occurring across Vietnam’s rural and urban societies.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.