Dragon Dance / Múa rồng


2014
Painting
Oil on canvas
115 x 147 cm
Doãn Hoàng Lâm
Contemporary Art--

2014
Họa phẩm

Dầu trên vải
115 x 147 cm
Doãn Hoàng Lâm
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.