Fall / Rơi


2019
Painting
Oil crayon and oil paint on canvas
200 x 175 cm
Tuyền Nguyễn
Contemporary ArtThe works in the exhibition ‘Man/Animal’ depict the entity of the Artist in his studio, mirroring his own journey as a young painter unlearning academic training. By making works that are self-reflexive he tries to understand himself as a subject-matter, while objectively reassessing his technique and identity as an emerging artist. Of course, his works are not strictly autobiographical: they contain fictional and distorted elements that tap into the possibilities of art and imagination and echo his interest in seminal painters such as Picasso or Bacon. While his disseminated oil paintings reflect the different states of the Artist-as-Being, his charcoal drawings are specific to his own experience of working behind the curtains of his studio, imagining others observing him at work. The final body-of-work represent the culminations of Tuyen’s experiments, a visual translation of his quest for the raw and immediate present. (Text courtesy of the artist)

The ‘Man/Animal’ exhibition took place in May 2018, at the End of Season 1 show at A. Farm, where Tuyen was a funded resident by the Nguyen Art Foundation.

--

2019
Họa phẩm

Màu sáp dầu và sơn dầu trên toan
200 x 175 cm
Tuyền Nguyễn
Nghệ Thuật Đương Đại

Các tác phẩm trong triển lãm ‘Người/ Thú’ khắc hoạ con người Nghệ sĩ trong hoạ thất, soi chiếu hành trình một hoạ sĩ trẻ rũ bỏ những giáo điều được dạy trong trường. Thông qua các tác phẩm tự vấn, anh vừa cố tìm hiểu bản thân như một chủ thể - đề tài, vừa khách quan đánh giá kỹ thuật và danh tính của một hoạ sĩ mới nổi. Tất nhiên, các tác phẩm của anh không hẳn là tự truyện: chúng chứa đựng những phần hư cấu và bóp méo, nhằm gợi mở những khả thể của nghệ thuật và trí tưởng tượng, đồng thời thể hiện mối quan tâm của anh với các hoạ sĩ gạo cội có tầm ảnh hưởng với hậu thế như Picasso hay Bacon. Trong khí các bức sơn dầu của anh khắc hoạ những trạng thái khác nhau của Nghệ sĩ – như là – Chủ thể, các bức than chì lại xoáy sâu vào trải nghiệm cá nhân làm việc sau bức màn trong hoạ thất và tưởng tượng những người khác đang quan sát anh làm việc. Bộ tác phẩm cuối cùng thể hiện quá trình thử nghiệm của Tuyền cũng như chặng đường tìm kiếm cái hiện tại trần trụi và tức thì, được thông dịch lại qua lăng kính thị giác. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Triển lãm ‘Người/ Thú’ diễn ra vào tháng Năm 2019, ở triển lãm cuối của Mùa 1 tại A. Farm, nơi Tuyền tham gia với tư cách nghệ sĩ lưu trú được Quỹ Nguyễn Art bảo trợ.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.