First class private Dau / Binh nhất Dậu 


1974
22 x 14.5 cm
Chu Thảo
War sketchesMr. Dau.
Ethnic Tày.
South West Liberation Army.

--

A Dấu.
Dân tộc Tày.
Quân giải phóng Tây Nam Bộ.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.