Gray Nude


2008
Painting
Oil on canvas
118 x 68 cm
Doãn Hoàng Lâm
Contemporary Art--

2008
Họa phẩm

Dầu trên vải
118 x 68 cm
Doãn Hoàng Lâm
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.