Gunner on the delta / Xạ thủ cối trên đồng bằng


1974
21 x 29 cm
Chu Thảo
War sketchesShooting Manual Mode.

--

Bắn ứng dụng.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.