History of Now / Lịch sử Thời nay


2016
Art Book
21 x 18.5 x 3 cm each
Đào Tùng
Contemporary ArtMy own family members of the previous generations have made considerable contributions to our country's history and culture, therefore I have great interest in the reexamination of history. As a result, I wanted to create a book about history for my own.

History and time are two parallel concepts, history is time passed, and the past affects change to the present, then so it makes impact to the future. A solid structural linearity yet it contains unsubstantial traits. When history/past is manipulated and controlled by many factors, especially and importantly by its current ideology, how is the correlation between the present/future and the linearity affected? Is there a procedure to show history truest to its nature without being compromised by any factor?

With these questions in my mind, I created the book History of Now. Firstly, by naming its title and not using numerical order, I intend to destroy the structural linearity of time. Secondly the book contains no image or language, all of the pages are opaque mirrors that reflect the viewer and the space it occupied. When the viewer opens the book, instantly the viewer creates the concept of history for the book at that moment. When the book is closed it is history, by opening it is the present, and the future that is will be present. In a way, it is always present when there is an interaction between the book and its viewer. (Text courtesy of the artist)

--

2016
Sách nghệ thuật

21 x 18.5 x 3 cm mỗi
Đào Tùng
Nghệ Thuật Đương Đại

Các thành viên thuộc thế hệ trước trong gia đình tôi đã có những cống hiến đáng kể cho lịch sử và văn hoá dân tộc; điều này tạo cho tôi một mối quan tâm sâu sắc về việc xét lại lịch sử. Vì thế, tôi muốn tạo ra một pho sử cho riêng mình.

Lịch sử và thời gian là hai khái niệm song hành; lịch sử là quãng thời gian đã qua, còn quá khứ thì ảnh hưởng lên hiện tại và qua đó ảnh hưởng đến tương lai. Đây tưởng chừng như là một hệ tuyến tính tuyệt đối, nhưng kỳ thực nó lại ẩn chứa rất nhiều điểm lung lay. Khi lịch sử bị bóp méo hay khống chế bởi các tác nhân khác, đặc biệt là hệ tư tưởng của thời hiện tại, điều này có liên đới gì đến mối quan hệ giữa hiện tại/ tương lai và chuối ảnh hưởng tuyến tính nêu trên? Liệu có tồn tại một quy trình nào để phơi bày lịch sử một cách chân thực không tán nhiễu?

Để trả lời những câu hỏi này, tôi tạo ra cuốn sách Lịch sử Thời nay. Trước hết, bằng cách không dùng con số khi đặt tên sách, tôi cố gắng phá bỏ cấu trúc tuyến tính của thời gian. Tiếp đến, cuốn sách không hề có hình ảnh hay ngôn ngữ: tất cả các trang sách đều gắn những tấm gương mờ phản chiếu người xem và không gian xung quanh. Khi khán giả mở sách ra, chính họ là những người tạo nên khái niệm lịch sử cho cuốn sách trong thời điểm đó. Khi đóng lại, cuốn sách trở thành lịch sử; khi mở ra, nó biến thành hiện tại, và rộng hơn là cả tương lai. Bằng cách nào đó, lịch sử luôn hiện diện mỗi khi người xem tương tác với cuốn sách. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.