Lê Phi Long


Le Phi Long (b.1988) is a visual artist based in Ho Chi Minh City and Dalat, Vietnam. He graduated in interior design at Hue Fine Art University in 2012. Long’s practices include paintings, site-specific art and conceptual objects. His practice is based on the study of the historical and geographical origins of humans, intervention in the cultural shift and the effects in the community, especially his generation.

Long feels that his generation lacks knowledge of Vietnamese history. Local materials and teaching documents about this matter are incomplete, and this has impacted the way his generation identify themselves, their journey of self-development and the connection to the international community. Long is eager to search and compare local and international materials to close the knowledge gap. Since 2016 Long has been focusing on the Dong Duong Lang Du project, which examines French Indochina archives (late 19th and early 20th centuries) to explain the concern in the issue of generation transmission in Vietnam.

Long co-founded the artist residency eNAME Art Center in Hanoi (2012) and MOIland, an art centre in Dalat (2017). He took part in residencies at Sàn Art in Vietnam (2013), the Bamboo Curtain Studio in Taiwan (2015), Asian Highway Project in Korea (2018) and the Cité Internationale des Arts in Paris (2020). Phi Long has exhibited and taken part in programs in the UK, USA, France, Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.

--

Lê Phi Long (b.1988) là một nghệ sĩ thị giác sống tại Tp.Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Việt Nam. Anh tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất tại Đại học Mỹ thuật Huế vào năm 2012. Thực hành của Long bao gồm tranh vẽ, site-specific art và vật thể khái niệm. Thực hành của anh dựa trên nghiên cứu về lịch sử và địa lý của, sự can thiệp vào sự chuyển dịch văn hóa ảnh hưởng trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ của ông.

Long quan tâm tới sự cập nhật trong những biến chuyển trong căn tính cá nhân và cộng đồng theo lịch sử. Các tài liệu địa phương và tài liệu giảng dạy về vấn đề này không đầy đủ, và điều này đã ảnh hưởng đến cách thế hệ của anh nhận diện bản thân, hành trình phát triển bản thân và kết nối với cộng đồng quốc tế. Long nghiên cứu, so sánh các tài liệu trong nước và thế giới để thu hẹp khoảng cách kiến thức. Từ năm 2016, Long đã tập trung vào dự án Đông Dương Lãng Du, khảo sát tài liệu lưu trữ thời Đông Dương thuộc Pháp ( tập trung vào nửa cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20) để giải thích mối quan tâm trong vấn đề truyền thế hệ ở Việt Nam.

Long đồng sáng lập Trung tâm nghệ thuật eNAME tại Hà Nội (2012) và MOIland, một trung tâm nghệ thuật tại Đà Lạt (2017). Anh đã tham gia các hoạt động lưu trú tại Sàn Art tại Việt Nam (2013), Bamboo Curtain Studio ở Đài Loan (2015), Dự án Asian Highway tại Hàn Quốc (2018) và Cité Internationale des Arts tại Paris (2020). Phi Long đã tham gia trưng bày và tham gia các chương trình tại Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.