Le Quoc Thanh (Lê Quốc Thành)


Le Quoc Thanh (b.1975, Vietnam) works ambivalent to the trends and demands of the art market, he is known to stay in his studio day-in day-out, pursuing his artistic vision with exceptional sincerity and dedication. Thanh employs painting and assemblage as his primary media, often blending the boundaries between the two, where he incorporates found objects and snippets of text into his paintings. His work possesses a character entirely of its own, drawing not only from traditional art reference points, but also eastern and western mythology and philosophy, the artist’s personal history, and the ubiquitous landscape of globalized material culture. His work can also be found in the Post Vidai collection.

--

Lê Quốc Thành (sn.1975, Việt Nam) là một nghệ sĩ đầy mâu thuẫn giữa một bên là xu thế và đòi hỏi của thị trường nghệ thuật, còn bên kia là mong muốn giấu mình trong hoạ thất hết ngày này qua tháng nọ, toàn tâm toàn ý theo đuổi lý tưởng nghệ thuật chân chính. Thành sử dụng tranh vẽ và các khối nối ghép làm phương tiện chính, và thường hay xoá nhoà ranh giới giữa hai phạm trù này bằng cách lồng ghép các đồ vật có sẵn và chữ viết vào trong tranh vẽ. Tác phẩm của anh có một cá tính hoàn toàn riêng biệt, không chỉ lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống, mà còn cả huyền thoại và triết học Đông Tây, câu chuyện cá nhân, và văn hoá vật chất trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác phẩm của anh cũng nằm trong bộ sưu tập Post Vidai.

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.