Liberation Army soldier from Ede ethnic group / Chiến sĩ quân giải phóng người dân tộc Ê Đê 


1969
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Lam Hoang
Group 671 Truong Son

--

Đồng chí Lâm Hoàng 
Đoàn 671 Trường Sơn


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.