Liên Trương


Trương was born in Vietnam and emigrated to California when she was just eighteen months old. She earned a BFA from Humboldt State University in Arcata, CA, in 1999, and an MFA from Mills College, Oakland, CA, in 2001. Her work has been included in exhibitions at the National Portrait Gallery, Washington, DC; North Carolina Museum of Art, Raleigh, NC; the National Centre for Contemporary Arts, Moscow, Russia; Nha San Collective, Hanoi, Vietnam; and Art Hong Kong; among others.

She is the recipient of several awards and honors, including the Joan Mitchell Foundation Painters and Sculptors Grant, Whitton Fellowship from the Institute from the Arts and Humanities, and the NC Arts Council Fellowship. Residencies include the Oakland Museum of California and the Marble House Project, Vermont. Trương’s work is in several public collections, including the Linda Lee Alter Collection of Art by Women at the Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia; DC Collection, Disaphol Chansiri, Chiang Mai, Thailand; North Carolina Museum of Art, Raleigh; Weatherspoon Art Museum, Greensboro, NC; Cameron Art Museum, Wilmington, NC; and the Post Vidai Collection and Royal Melbourne Institute of Technology, Vietnam.

--

Liên sinh ra ở Việt Nam và di cư đến California khi mới mười tám tháng tuổi. Cô đã có bằng BFA từ Đại học Humboldt State ở Arcata, CA, năm 1999, và bằng MFA từ trường Mills College, Oakland, CA, năm 2001. Tác phẩm của cô đã được đưa vào triển lãm tại National Portrait Gallery, Washington, DC; Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Carolina, Raleigh, NC; Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quốc gia, Moscow, Nga; Nhà Sàn Collective, Hanoi, Vietnam; và Art Hong Kong và nhiều triển lãm khác. 

Cô đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm Tài trợ cho các họa sĩ và nhà điêu khắc của Quỹ Joan Mitchell, Học bổng Whitton từ Viện Nghệ thuật và Nhân văn, và Học bổng của Hội đồng Nghệ thuật NC. Chương trình cư trú gồm Bảo tàng Oakland của California và Dự án Ngôi nhà bằng đá cẩm thạch, Vermont. Tác phẩm của Trương nằm trong một số bộ sưu tập, bao gồm Bộ sưu tập Nghệ thuật Linda Lee Alter của Phụ nữ tại Học viện Mỹ thuật Pennsylvania, Philadelphia; Bộ sưu tập DC, Disaphol Chansiri, Chiang Mai, Thái Lan; Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Carolina, Raleigh; Bảo tàng nghệ thuật Weatherspoon, Greensboro, NC; Bảo tàng Nghệ thuật Cameron, Wilmington, NC; và Bộ sưu tập Post Vidai và Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Việt Nam.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.