Long Bien bridge / Cầu Long Biên


2013
Painting
Oil on canvas
70 x 100 cm
Lê Quý Tông
Contemporary Art--

2013
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
70 x 100 cm
Lê Quý Tông
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.