Long Time No See /  Đã Lâu Không Gặp


2019 
Video 
Three-chanel video installation, HD video and stereo sound, color, 8 min 04 sec, music by The Six Tone
Orejarena & Stein
Contemporary Art--

2019
Video

Sắp đặt video màu ba kênh, âm thanh, 8 phút 04 giây, âm nhạc bởi The Six Tone
Orejarena & Stein
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.