Looking Down series No. 40 / Chuỗi tác phẩm Looking Down (Nhìn Xuống) No. 40


2013 - ongoing
Painting
Oil on X-ray film backing
20 x 25 cm
Thảo Nguyên Phan
Contemporary ArtLooking Down is a series of small paintings on x-ray film backings depicting human figures looking down. Looking down is simply looking down, looking for something, or bowing. I am intrigued by the material of x-ray film backing because as a found object it carries a part of the patient who used it.

The inspiration for these paintings comes from my research about the Japanese occupation of French Indochina. During my research, I hardly found any archival images directly related to the period in Indochina, but plenty in neighbor countries, such as Singapore and the Philippines. During a visit to Former Ford Factory in Singapore, the place where British forces surrendered to the Imperial Japanese Army in 1942, I encountered a photograph in their exhibition of a local woman bowing to Japanese soldiers when they passed her on the street. It made a significant impact on my thinking about the meaning of the gesture and what it signified. From the initial photograph I developed a collection of painted gestures on found X-ray film backings with images taken from various resources: books, historical archives, the Internet, etc. The figure is stripped of his or her background and represented in a timeless, non-specific space.

(Text courtesy of the artist)


--

2013-tiếp diễn
Họa phẩm
Sơn dầu trên phim X-ray
20 x 25 cm
Thảo Nguyên Phan
Nghệ Thuật Đương Đại


Looking Down (Nhìn xuống) là một chuỗi các bức tranh nhỏ trên nền phim x-quang mô tả hình người đang nhìn xuống. Nhìn xuống chỉ đơn giản là nhìn xuống, tìm kiếm thứ gì đó hoặc cúi đầu chào. Tôi bị hấp dẫn bởi chất liệu của nền phim x-quang như một vật thể tìm thấy, nó mang một phần của người bệnh nhân đã sử dụng nó.

Cảm hứng cho những bức tranh này đến từ nghiên cứu của tôi về giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng thuộc địa Đông Dương của Pháp. Trong quá trình nghiên cứu, tôi hầu như không tìm thấy bất kỳ hình ảnh lưu trữ nào liên quan trực tiếp đến thời kỳ này ở Đông Dương, nhưng có rất nhiều hình ảnh ở các nước láng giềng, như Singapore và Philippines. Trong một chuyến thăm Nhà máy Ford Cũ ở Singapore, nơi quân Anh đầu hàng Quân đội Đế quốc Nhật Bản vào năm 1942, tôi bắt gặp một bức ảnh trong triển lãm của họ chụp một phụ nữ địa phương cúi chào lính Nhật khi họ đi ngang qua người phụ nữ ấy trên phố. Nó tác động đáng kể đến suy nghĩ của tôi về ý nghĩa của cử chỉ này. Từ bức ảnh ban đầu, tôi đã phát triển một chuỗi các cử chỉ được vẽ trên nền phim X-quang được tìm thấy, với hình ảnh lấy từ nhiều nguồn khác nhau: sách, tài liệu lưu trữ lịch sử, Internet, v.v Hình người trong tranh đã được loại bỏ lý lịch và được thể hiện trong một không gian bất biến, không cụ thể.

(Văn bản của nghệ sĩ)

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.