Looking at Ke Ga Cape from Hai Dang Island


Painting
Oil on canvas
70 x 70 cm
Lê Kinh Tài
Contemporary Art


--

Họa phẩm
Sơn dầu trên toan
70 x 70 cm
Lê Kinh Tài
Nghệ Thuật Đương Đại


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.