Memory space no.06 / Không gian ký ức số 6


2013
Painting
Oil on canvas
50 x 70 cm
Lê Quý Tông
Contemporary Art--

2013
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
50 x 70 cm
Lê Quý Tông
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.