Minority Liberation Army soldier / Chiến sĩ quân giải phóng người dân tộc


1974
27 x 20 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Are, member of Dac Ui commune, district 16, KonTum.

--

Đồng chí Are, đại biểu xã Đắc Ui, huyện 16, KonTum.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.