NAF Hosts Student Workshop with Art Curator Jeab Gridthiya


Students at Renaissance and EMASI attended NAF’s workshop with Bangkok-based curator Jeab Gridthiya for their art class. In the workshop, Jeab Gridthiya shared how to use the curatorial process and exhibition-making as tools for learning and how touse the 90-piece collection to understand the art history of Vietnam in its social and political context.The workshop was part of NAF’s overall aim to encourage students to think about artworks and their relevance to their lives critically.

The students listened to a lecture on the curatorial process and then did an activity connecting the artworks to form narratives in the exhibition. Jeab Gridthiya asked them to identify the description, the idea behind each piece, and the context of the selected works.

After the workshop, Jeab Gridthiya asked the students to explain the artworks and how they were connected. They articulated their ideas eloquently,which impressed the curator, in which she remarked, “I’m very impressed with the quality of their language skills as well as their analytical thinking.”

-- 

Học sinh trường quốc tế Renaissance và trường song ngữ EMASI đã tham dự buổi workshop online do NAF tổ chức dưới sự hướng dẫn của giám tuyển Jeab Gridthiya, cô đang sống và làm việc tại Bangkok. Trong workshop này, cô Jeab Gridthiya đã chia sẻ cách sử dụng quy trình giám tuyển và tổ chức triển lãm làm công cụ học tập và cách sử dụng 90 tác phẩm trong bộ sự tập của NAF để hiểu về lịch sử nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh xã hội và chính trị. Workshop là một phần trong chuỗi hoạt động của NAF nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ về các tác phẩm nghệ thuật và sự liên quan của chúng với cuộc sống của họ một cách sâu sắc.

Các sinh viên đã nghe một bài giảng về quy trình giám tuyển và sau đó kết nối các tác phẩm nghệ thuật để tạo thành các câu chuyện. Cô Jeab Gridthiya yêu cầu các em học sinh mô tả, hình dung ý tưởng đằng sau và bối cảnh sáng tác mỗi tác phẩm .

Sau workshop, cô Jeab Gridthiya yêu cầu các sinh viên giải thích về các tác phẩm nghệ thuật và cách chúng được kết nối với nhau. Các em học sinh trình bày ý tưởng của mình một cách mạch lạc, và gây ấn tượng lớn với cô giám tuyển.Cô nhận xét, "Tôi rất ấn tượng với kỹ năng ngôn ngữ cũng như tư duy phân tích của các em học sinh."


Students listened to the curator’s explanation about NAF collectionHọc sinh lắng nghe giải thích của giám tuyến về bộ sưu tầm của NAF 

 
Students researched about the artworks and grouped them together
Học sinh nghiên cứu về các tác phẩm và nhóm chúng lại với nhau 

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.