NAF Welcomes Students from Hoa Sen University to the exhibition 'Illuminated Curiosities'


With education as one of our core values, Nguyen Art Foundation was pleased to welcome the students from Hoa Sen University to learn more about the exhibition ‘Illuminated Curiosities'. During the tour, co-curator Duong Manh Hung explained the exhibition's concept and narrated the story behind each artwork. Afterward, everyone gathered outside the space to learn more about the curation and exhibition-making process.

--

Vốn coi giáo dục là một trong những giá trị cốt lõi, Nguyễn Art Foundation rất vui khi các sinh viên từ Đại học Hoa Sen đến tham quan triển lãm 'Phổ Hiếu Kỳ'. Trong chuyến tham quan, đồng giám tuyển Dương Mạnh Hùng giải thích ý tưởng của triển lãm và nói về các câu chuyện của từng tác phẩm. Sau đó, mọi người cùng nhau thảo luận thêm về quá trình giám tuyển và xây dựng triển lãm.Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.