Nguyễn Kim Duy


Nguyễn Kim Duy (b.1987, Vietnam) is a multidisciplinary artist whose work questions the changing conditions of time and space in art and language. He uses modest materials such as paper to explore minimalism, experimentation and abstraction. Text appears regularly in his artworks as an allegory for the transmutation of information across individual subjectivities and temporalities. After graduating in painting from the Hanoi Fine Art University, Vietnam in 2008, he moved to Germany in 2010 to study at the Academy of Fine Arts in Nuremberg. In 2018, Duy was chosen as a Season 0 artist for the A. Farm international art residency in Ho Chi Minh City, Vietnam and became a member of the MoT+++ collective.

--

Nguyễn Kim Duy (sn.1987, Việt Nam) là một nghệ sĩ đa phương tiện với các tác phẩm chất vấn các trạng thái luôn biến đổi của không thời gian trong nghệ thuật và ngôn ngữ. Anh dùng những chất liệu khiêm tốn như giấy để khám phá ý niệm tối giản, thể nghiệm, và trừu tượng hoá. Văn bản xuất hiện thường xuyên trong các tác phẩm của anh như câu chuyện ngụ ngôn về quá trình chuyển hoá thông tin giữ những chủ thể và miền thời gian. Sau khi tốt nghiệp ngành Hội hoạ ở Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2008, anh đến Đức năm 2010 để theo học tại Học viện Mỹ thuật Nuremberg. Năm 2018, Duy được chọn làm nghệ sĩ Mùa 0 trong chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và gia nhập tập thể MoT+++.

--

Studio Visit with Nguyễn Kim Duy


Quynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation, visited Nguyễn Minh Thành in his Hanoi studio on 27 November 2020. Minh Thành shared how the outside world shaped his thinking and practice, the early stage of his art career, the way he thought painting exists in the human’s world, the true selves of human that he recognized from his practice, and how he chose to side with the flutters of his heart.  

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.