Nguyễn Quang Huy


Nguyen Quang Huy (b.1971, Hà Tây) is living and working in Hanoi. He graduated from Vietnam University of Fine Arts in 1996. Quang Huy has many solo exhibitions such as “Một ngày mọi ngày” (2018) at Quynh Gallery, “NET” (2015) at Six Space, “Love” (2011) at Art Vietnam Gallery, “Người phụ nữ không tên” (2005) at Ryllega Gallery, “Nguyen Quang Huy” at Galerie am Grossneumarkt, Hamburg, Germany (2000), Gallery Veronique Smagghe, Paris, France (1998), “Nhiều Tây quá” Gallery Artist Unlimited, Bielefeld, Germany (1996). In addition, he also participated in group exhibitions such as “6 Degrees” - 29 Hang Bai- Hanoi (2019), ASEAN Art festival & Art Workshop Hua Hin, Thailand (2014), “Vietnamese and Korean Art Worlds” Eunam museum of Art Gwangju Korea (2012), “Connecting Hà Nội Việt Nam ” IFA Gallery Berlin, Stuttgart - Germany (2009), "Lim Dim" - Vietnamese contemporary art - Stenersen Museet - Oslo - Norway (2009), “Buddha's hand: Buddhism In Contemporary Vietnamese Art”, Denise Bibro Fine Art, New York, USA (2008). Quang Huy's works have been collected by the Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan; World Bank Art program Washington DC, USA; National Gallery Singapore.

--

Nguyễn Quang Huy (sn. 1971, Hà Tây) đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp trường Đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1996. Quang Huy đã tổ chức rất nhiều triển lãm cá nhân ví dụ “Một ngày mọi ngày” (2018) tại Quynh Gallery, “NET” (2015) tại Six Space, “Tình Yêu” (2011) tại Art Vietnam Gallery, “Người phụ nữ không tên” (2005) tại Ryllega Gallery, “Nguyen Quang Huy” tại Galerie am Grossneumarkt, Hamburg, Đức (2000), Gallery Veronique Smagghe, Paris, Pháp (1998), “Nhiều Tây quá”, Gallery Artist Unlimited, Bielefeld, Đức (1996). Ngoài ra anh còn tham gia các triển lãm nhóm như “6 Độ” - Triển lãm 29 Hàng Bài- Hà Nội (2019), ASEAN Art festival & Art Workshop Hua Hin, Thái Lan (2014), “Thế giới nghệ thuật Việt nam và Hàn Quốc” Eunam museum of Art Gwangju Korea (2012), “ Kết nối Hà nội Việt nam ” – ifa gallery Berlin, Stuttgart – Đức (2009), “Lim Dim” – Nghệ thuật đương đai Việt Nam– Stenersen Museet – Oslo – Na Uy (2009), “Bàn tay Phật: Buddhism In Contemporary Vietnamese Art”, Denise Bibro Fine Art, New York, USA (2008). Các tác phẩm của Quang Huy được sưu tập tại Fukuoka Asian Art Museum ,Fukuoka, Nhật Bản; World Bank Art program Washington DC, Mỹ, National Gallery Singapore.

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.