Nguyen Van Cuong (Nguyễn Văn Cường)


Nguyen Van Cuong (b. 1972, Vietnam) grew up in just north of Hanoi, Vietnam, in the period of rapid transformation that has followed doi moi (political and economic reforms that started in 1986). As a result, Cuong’s work reflects the social changes of the era as observations, with a commentary on human behaviour. Cuong studied at the Hanoi Fine Art University, working with a range of classic Vietnamese art materials such as lacquer, silk and locally hand-made do paper, before graduating in 1996. His work is notably included in the Witness Collection.

--

Nguyễn Văn Cường (sn. 1972, Việt Nam) lớn lên ở phía Bắc hà Nội, Việt Nam, trong gia đoạn đất nước biến chuyển mạnh mẽ sau thời kỳ Đổi Mới (bắt đầu năm 1986). Do đó, tác phẩm của Cường phản ảnh những quan sát về thăng trầm của xã hội cũng như hành vi con người trong giai đoạn này. Cường theo học Đại học Mỹ thuật Hà Nội, nơi anh thử nghiệm với một cơ số các chất liệu nghệ thuật truyền thống như sơn mài, lụa, và giấy dó, trước khi tốt nghiệp năm 1996. Tác phẩm của anh đặc biệt đã xuất hiện trong Bộ sưu tập Witness.
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.