No 019 / Series True Gold #Chapter III # “Endgame” (The violent protests of the “yellow vests” in France, 2018-2019)  /   No 019 / Chuỗi tác phẩm nằm trong se-ri True Gold #Chương III #”Hồi kết” (Các cuộc biểu tình bạo lực của "những người áo vàng" ở Pháp, 2018-2019)


2019-2020
Painting
Acrylic, oil on canvas
180 x 130cm
Lê Quý Tông
Contemporary Art
--

2019-2020
Họa phẩm

Sơn acrylic và dầu trên vải
180 x 130cm
Lê Quý Tông
Nghệ Thuật Đương Đại

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.