Note 3


2019
Painting
Acrylic on canvas and PVC transparent sheet
31 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art

Since 1998, Nguyễn Mạnh Đức and artist-curator Trần Lương cofounded Nhà Sàn as the art space for contemporary art which presents new mediums such as performance, installation, video.

Exhibition Initial by Trần Lương
Performance artist Trương Tân
At Nhà Sàn anh Đức in 2000


--

2019
Họa phẩm

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa  PVC trong suốt
31 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

Từ năm 1998, Nguyễn Mạnh Đức và nghệ sĩ-giám tuyển Trần Lương đã đồng sáng lập Nhà Sàn như một không gian nghệ thuật dành cho nghệ thuật đương đại, nơi giới thiệu những chất liệu mới như trình diễn, sắp đặt, video.

Triển lãm Initial của Trần Lương
Nghệ sĩ trình diễn Trương Tân
Tại Nhà Sàn anh Đức năm 2000

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.