Note 3


2019
Painting
Acrylic on canvas and PVC transparent sheet
31 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art


--

2019
Họa phẩm

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa  PVC trong suốt
31 x 40.5 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.