Note 5


2019
Painting
Acrylic on canvas and PVC transparent sheet
30.5 x 40 cm
Đỗ Thanh Lãng
Contemporary Art

Since 2003 every 5 years Nhà Sàn organize its anniversary to look back on history of working process, development and future orientation. In 2003, Nhà Sàn celebrated its 5th year anniversary with multimedia exhibition 'Room-Zoom' with the participation of Nha San’s first generation of avant-garde artists, curated by Truong Tan.

Concert No Where Folk by Nguyen Van Cuong, Son X, Quach Dong Phuong and Nguyen Manh Hung at Nha San 5th anniversary in 2003.


--

2019
Họa phẩm

Sơn acrylic trên toan và tấm nhựa  PVC trong suốt
30.5 x 40 cm
Đỗ Thanh Lãng
Nghệ Thuật Đương Đại

Kể từ năm 2003, cứ 5 năm Nhà Sàn lại tổ chức lễ kỷ niệm để nhìn lại lịch sử quá trình hoạt động, phát triển và định hướng tương lai. Năm 2003, Nhà Sàn kỷ niệm 5 năm thành lập với triển lãm đa phương tiện 'Room-Zoom' với sự tham gia của thế hệ nghệ sĩ avant-garde đầu tiên của Nhà Sàn, do Trương Tân giám tuyển.

Buổi biểu diễn nhạc No Where Folk của Nguyễn Văn Cường, Sơn X, Quách Đông Phương và Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Nhà Sàn vào năm 2003.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.