Phạm Thanh Tâm


Phạm Thanh Tâm (b. Vietnam, 1932-2019) was the eldest son of a traditional revolutionary family. His life as an artist began studying how to sketch and paint revolutionary posters in a propaganda division of Military Zone III. In 1950 Tâm joined the Việt Minh resistance army and was assigned to work as a reporter for the Quyết Thắng (Be Determined to Win) newspaper. He went on to join the Điện Biên Phủ campaign as a journalist and artist. His role was to record the daily life and hardships of soldiers and civilian volunteers on the front lines. Tâm began studying at the Vietnam Fine Art College in 1963, before graduating in 1967 with a speciality in oil painting. He returned to the front lines in the south before ending the war with North Vietnamese army units in Saigon in 1975. Following the war, Tâm collaborated with the official Quân Đội Nhân Dân (People’s Army) newspaper to stage touring exhibitions of wartime art works. He retired and lived in Ho Chi Minh City, Vietnam until his death in 2019.

--

Phạm Thanh Tâm (sn. Việt Nam, 1932-2019) là con trưởng trong một gia đình truyền thống cách mạng. Cuộc đời làm họa sĩ của ông bắt đầu học cách ký họa và vẽ tranh cổ động cách mạng trong một đội tuyên truyền của Quân khu III. Năm 1950, ông tham gia Việt Minh kháng chiến và được giao làm phóng viên báo Quyết Thắng. Ông tiếp tục tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với tư cách là một nhà báo và một nghệ sĩ. Vai trò của ông là ghi lại cuộc sống hàng ngày và những khó khăn gian khổ của những người lính và dân tình nguyện nơi tiền tuyến. Ông bắt đầu theo học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1963, trước khi tốt nghiệp năm 1967 với chuyên ngành sơn dầu. Ông trở lại tiền tuyến ở miền Nam trước khi kết thúc cuộc chiến với các đơn vị bộ đội Bắc Việt Nam tại Sài Gòn năm 1975. Sau chiến tranh, ông cộng tác với tờ báo Quân Đội Nhân Dân để tổ chức các chuyến lưu diễn triển lãm các tác phẩm nghệ thuật thời chiến. Ông nghỉ hưu và sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cho đến khi qua đời vào năm 2019.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.