Phan Quang


Phan Quang (b. 1976, Binh Dinh) currently lives and works in Ho Chi Minh City. He studied Economics, graduating from University of Economics HCMC in 1999; subsequently working for various well-known photographers before starting his own commercial photographic studio ‘Stop & Go’ in 2004. Drawn to the power of photography as a medium that can both disturb and reflect ideas of truth, Phan Quang’s artistic practice today also encompasses sculpture, installation and video, often produced in close collaboration with local artisans and farmers in Bao Loc. His work was given solo feature at Galerie Quynh in Ho Chi Minh City in 2010, in addition to inclusion in recent group exhibitions hosted by the Kadist Art Foundation, San Francisco, USA and the Ho Chi Minh City Fine Arts Museum, Vietnam in 2012; the Institute Francais of Cambodia and Kumho Museum of Art, South Korea in 2011.

--

Phan Quang sinh năm 1976 tại Bình Định, hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh học Kinh tế học, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 1999, sau đó làm việc cho nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng, trước khi khởi sự studio nhiếp ảnh thương mại ‘Stop & Go’ vào năm 2004. Bị lôi cuốn bởi sức mạnh của nhiếp ảnh như một phương tiện có khả năng vừa gây nhiễu loạn vừa phản ánh sự thật, Phan Quang thực hành nghệ thuật cũng bao gồm cả điêu khắc, sắp đặt và video, thường được kiến tạo với sự hợp tác mật thiết với những nghệ nhân và nông dân địa phương ở Bảo Lộc. Tác phẩm của anh từng được triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Quỳnh, TPHCM năm 2010, và gần đây nhất trong triển lãm nhóm tổ chức bởi Quỹ nghệ thuật Kadist, San Francisco, Hoa Kỳ và Bảo tàng mỹ thuật TPHCM, Việt Nam năm 2012; Institute Francais ở Campuchia và Bảo tàng Kumho, Hàn Quốc năm 2011.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.