Portrait of Mr. Bay (Loc Ninh) / Chân dung ông Bảy (Lộc Ninh) 


1973
19 x 13.5 cm
Chu Thảo
War sketchesMemory drawing Uncle Tu in Loc Tan.

--

Vẽ kỷ niệm bác Tư những ngày ở Lộc Tấn.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.