Portrait of Uncle Ba in Kien Giang / Chân dung bác Ba ở Kiên Giang


1974
26 x 19 cm
Chu Thảo
War sketchesUncle Tu, Phuoc Xuyen Canal.
KPhong. 9-year soldier.

--

Bác Tú, kênh Phước Xuyên.
KPhong. Bộ đội 9 năm.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.