Portrait of a Cambodian man in Prey Veng / Chân dung một người Căm pu chia ở Prey Veng


1974
31 x 23 cm
Chu Thảo
War sketchesTa Soi.
Pray Veng, Cambodia.

--

Tà Soi
Pray Veng, Campuchia.Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.