Portrait of a Liberation Army soldier / Chân dung anh hùng quân giải phóng 


1973
31.5 x 24 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Truong Quang Tho.
Hero of the Revolution.
Quang Tri province.

--

Đồng chí Trường Quang Thọ.
Anh hùng Cách Mạng.
Tỉnh Quảng Trị

Portrait of a Liberation Army soldier / Chân dung anh hùng quân giải phóng
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.