Portrait of a Liberation Army soldier - Comrade Phan Xuan Hoa / Chân dung chiến sĩ quân giải phóng - Đồng chí Phan Xuân Hòa


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Phan Xuan Hoa.
Soldiers emulation Military Region II in 1973.
A ship-fighter on Duong Van Duong canal.
Liberation Victory Medal 3.

--

Đồng chí Phan Xuân Hòa.
Chiến sĩ thi đua Quân khu II năm 1973.
Dũng sĩ đánh tàu trên kênh Dương Văn Dương. 
Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.