Portrait of a Liberation Army soldier - Comrade Son / Chân dung chiến sĩ quân giải phóng - Đồng chí Sơn


1974
29 x 21 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Son, the brave B40 gunner.
Union 207 Mekong Delta.

--

Đồng chí Sơn, xạ thủ B40 dũng cảm.
Đoàn 207 Đồng bằng Sông Cửu Long.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.