Portrait of a Liberation Army soldier - Comrade Truong Quang Tho / Chân dung anh hùng quân giải phóng - Đồng chí Trường Quang Thọ


1973
31.5 x 24 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Truong Quang Tho.
Hero of the Revolution.
Quang Tri province.

--

Đồng chí Trường Quang Thọ.
Anh hùng Cách Mạng.
Tỉnh Quảng Trị


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.