Portrait of a Liberation Army soldier from Cambodia / Chân dung một người lính quân giải phóng Căm pu chia


1976
30.5 x 23.5 cm
Chu Thảo
War sketchesLanPaChia 10/1976.
Chiem Ly, The Khmer Liberation Army.

--

LănPaChia, tháng 10/1976.
Chiêm Ly, Quân giải phóng Khơ Me.Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.